Buy Safeמשלוחים חינם > החזרה עד שנה מיום הקניה! שירות לקוחות: 03-6547080

פרטיות

אנו עושים הכל על מנת לשמור, ככל שניתן, על סודיות המידע. פרטים אישים של משתמשים (שם, דואר אלקטרוני, כתובות וכדו'), יישמרו במאגר הנתונים של meedot.com ולא יועברו, יימכרו או יימסרו לגוף שלישי. אתר meedot.com מאובטח, והנתונים אשר מוזנים אליו על ידי לקוחות בעת ההרשמה או גלישה או רכישה, נשארים חסויים ומאובטחים.

על מנת להגן על סודיות המידע, מופעל האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע שהם נקלטים במערכת ועד להעברתם למערכות הסליקה.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של meedot.com להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ולכן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי meedot.com  או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי meedot.com  . כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, meedot.com  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. meedot.com  מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, meedot.com  תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב meedot.com  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי meedot.com  לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי meedot.com  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, meedot.com תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.